uip logo

瀏覽人次4180490
:::

歷任會長、理監事

歷任系友會理監事名單

   

   第七、八屆系友會理監事名單                     2014.11.28更新

  職稱

  姓名

  理事長

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  監事

  O

  監事

  O

  候補監事

  O

  總幹事

  O

   

   

  第五、六屆系友會理監事名單

  職稱

  姓名

  理事長

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  監事

  O

  監事

  O

  候補監事

  O

  總幹事

  O

   


  第三、四屆系友會理監事名單

  職稱

  姓名

  理事長

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  監事

  O

  監事

  O

  候補監事

  O

  總幹事

  O

   

   

  第一、二屆系友會理監事名單

  職稱

  姓名

  理事長

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  候補理事

  O

  監事

  O

  監事

  O

  候補監事

  O

  總幹事

  O