105th 畢業專題 

畢業專題名單

桌遊學英(德)語

盧怡君
老師
 • 10552204 蔡○姍
 • 10552216 游○慧
 • 10552236 李○寧
 • 10552274 何○融
 • 10552220 陳○宇
 • 10342146 朱○睿
共 6 位學生

Tourist book/brochure design Narrative writing

王惠芝
老師
 • 10552175 林○軒
 • 10552203 陳○蓉
共 2 位學生

The Art of Delivering an Inspirational Speech

李家遠
老師
 • 10552247 孫○皓
共 1 位學生

Children’s Multimedia Books

許秀貞
老師
 • 10552232 徐○寧
 • 10552202 陳○岑
 • 10552234 黃○瑜
 • 10552208 詹○茹
 • 10552228 楊○潔
共 5 位學生

Journalistic English Translation 新聞編譯

吳碩禹
老師
 • 10552104 尤○筑
 • 10552106 施○儀
 • 10552112 劉○汝
 • 10552122 蕭○媛
 • 10552118 曾○帆
 • 10552131 林○卉
 • 10552107 鍾○楹
 • 10552129 柯 ○
 • 10552141 歐○妤
 • 10552147 游○晴
共 10 位學生

跨文化相關主題

張彣卉
老師
 • 10557249 周○辰
 • 10552140 楊○瑄
 • 10552148 羅○君
 • 10552214 王○萱
 • 10552205 許○涵
 • 10552210 趙○雯
 • 10552206 林○萱
 • 10552135 何○綺
 • 10552141 歐○妤
 • 10552147 游○晴
共 8 位學生

Develop a travel guide describing the various attractions

宋正邦
老師
 • 10552209 江○宏
 • 10552221 黃○崴
 • 10552237 林○儒
 • 10552201 李○儒
 • 10552128 鄭○瑜
 • 10552132 楊○禎
 • 10552109 張○斐
 • 10552105 朱○嫻
 • 10552211 林○均
 • 10552215 黃○庭
 • 10552217 蔡○儒
 • 10552231 陳○帆
 • 10552108 呂○睿
 • 10552224 李 ○
 • 10552229 呂○銘
 • 10552117 林○君
 • 10552126 郭○瑞
 • 10552139 李○穎
共 18 位學生

專題演講同步口譯英譯中

張品羚
老師
 • 10552245 王○璇
 • 10552207 李○育
 • 10552115 林○蓮
 • 10552145 許○尹
 • 10552273 吉○培
 • 10552218 魏 ○
 • 10552121 林○志
共 7 位學生

Creating a Winning Startup Business Plan

劉蕙君
老師
 • 10432172 駱○
共 1 位學生

Tourist Brochure

陳思諭
老師
 • 10552110 林○緹
 • 10552138 鍾○芸
 • 10552146 張○湘
 • 10552116 呂○蓉
 • 10552134 吳○涵
 • 10552136 吳○宜
 • 10552213 周○庭
 • 10552219 余○瑀
 • 10552239 張○菱
 • 10552240 林○庭
共 10 位學生

Audio Drama
廣播劇 (10 -15 minutes)

張金櫻
老師
 • 10552101 徐○心
 • 10552119 彭○傑
 • 10552242 林○庭
 • 10552243 吳○蒨
共 4 位學生

Mediation to Teaching English, e.g. picture books, tour books or others.

廖恩崇
老師
 • 10552235 彭○庭
 • 10552241 葉○恩
 • 10415229 廖○棋
 • 10552102 王○韻
 • 10552130 吳○欣
共 5 位學生

Children's Picture Books

呂妍慧
老師
 • 10552124 劉○馨
 • 10552222 張○瑄
共 2 位學生

Translator as writer

李姿儀
老師
 • 10552227 楊○渝
 • 10552246 游○承
 • 10552275 盤○瑤
共 3 位學生

E-commercial analysis (Career Exploration)

林慧茹
老師
 • 10552272 李○琳
共 1 位學生

Multimedia book production

陳正婷
老師
 • 10552244 林○亭
 • 10552212 林○霓
 • 10552103 吳○真
 • 10552137 葉○妤
共 4 位學生

火星公主小說翻譯英譯中

張品羚
老師
 • 10552120 呂○婕
 • 10552223 柯○柔
 • 10552173 林○天
 • 10552111 黃○瑜
 • 10552125 徐○倫
共 5 位學生

Children’s Multimedia Books

許秀貞
老師
 • 10552232 徐○寧
 • 10552202 陳○岑
 • 10552234 黃○瑜
 • 10552208 詹○茹
 • 10552228 楊○潔
共 5 位學生
附件下載

105級畢業專題題目

更新日期:2019/12/05
Close Menu